(AS 178 - 20)

Toepasselijkheid - definities

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van huur/verhuur die wij met u sluiten.
 • Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uit de overeenkomst voortvloeiende nieuwe overeenkomsten/huurperiodes.
 • Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke huurders als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 • Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
  • aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  • schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  • het gehuurde: de in de huurovereenkomst omschreven zaken die wij aan u verhuren, bijvoorbeeld apparatuur, machines of materieel.

Aanbod

 • Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 • Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot verhuur van een deel van de in het aanbod vermelde zaken tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs.
 • Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven huurprijzen en/of termijnen hieraan aanpassen.
 • Ons aanbod en de huurprijs gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
 • Aan u getoonde modellen, opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd, bijvoorbeeld door de aan u voorgelegde huurovereenkomst te ondertekenen of op andere wijze hiermee uitdrukkelijk in te stemmen.
 • Wij zijn pas gebonden aan:
  • mondelinge afspraken;
  • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de afspraken of overeenkomst zijn begonnen. 

Inschakelen van derden

 • Wij mogen derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Uw informatie - verplichtingen

 • U zorgt ervoor dat u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt. U garandeert dat deze informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 • Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 • Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 • Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.
 •  

Waarborgsom

 • Wij mogen een waarborgsom vaststellen die u vóór ingang van de huurperiode – bijvoorbeeld bij ophalen of ontvangst van het gehuurde – moet betalen.
 • Deze waarborgsom is geen vooruitbetaling op de door u verschuldigde huurprijs.
 • De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat u de overeengekomen waarborgsom tijdig betaalt. Blijft betaling uit, dan vervallen onze afspraken van rechtswege en zijn wij niet gehouden het gehuurde aan u mee te geven of bij u af te leveren. Dit laat onverlet ons recht op vergoeding van de schade die wij hierdoor lijden.
 • Bij einde van de overeenkomst mogen wij alle voor uw rekening komende kosten en schade verrekenen met de van u ontvangen waarborgsom.

Huurperiode - huurprijs

 • Wij leggen de huurperiode en huurprijs vast in de overeenkomst.
 • U bent over de hele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in zodra het gehuurde:
  • voor afhalen gereed staat, als u het gehuurde ophaalt;
  • bij u wordt afgeleverd, als wij het gehuurde bij u afleveren.
 • De huurperiode eindigt op het moment dat wij het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen e.d. retour hebben ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door u heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode en huurprijs.
 • Als wij het gehuurde bij u bezorgen, vallen vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode als de vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor uw risico komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 • De huurperiode wordt verlengd met iedere aan u toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. De huurperiode omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van uw nalatigheid. Wij kunnen van u betaling vragen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en een vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 • De huurprijs is exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, kosten van installatie/het gebruiksklaar maken of in werking stellen van het gehuurde en declaraties van ingeschakelde derden.
 • Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen huurprijs hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.
 • Bent u een consument en betreft het een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Afleveren - ophalen van het gehuurde

 • Wij bepalen of wij het gehuurde bij u bezorgen of dat u het gehuurde moet ophalen.
 • Wij mogen u – of de door u aangewezen persoon die het gehuurde namens u ophaalt/in ontvangst neemt – vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • U zorgt ervoor dat:
  • u het gehuurde bij ophalen of ontvangst op zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. controleert. Dergelijke aspecten meldt u op dat moment direct aan ons. Meldt u dit niet? Dan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan u te zijn meegegeven of bij u te zijn afgeleverd. Constateert u tijdens de huurperiode gebreken, defecten e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van artikel 10 lid 1 sub c en het klachtartikel (artikel 12);
  • de aflever- of ophaallocatie direct bereikbaar is voor laden/lossen, als wij het gehuurde afleveren of ophalen;
  • u een deugdelijk transportmiddel gebruikt, als u het gehuurde zelf ophaalt en aan ons retourneert. U draagt het transportrisico.
 • Tenzij wij anders overeenkomen, zijn voor aflevering overeengekomen termijnen nooit fatale termijnen. Bezorgen wij het gehuurde niet tijdig bij u? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 • Tenzij wij anders overeenkomen, bezorgen wij het gehuurde op het afleveradres (tot aan de eerste deur) op de begane grond en omvat de aflevering niet het installeren of gebruiksklaar maken van het gehuurde.

Eigendom

 • Het gehuurde blijft altijd ons eigendom. U mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten geven op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen zonder onze schriftelijke toestemming. U voorkomt dat u bij derden de verwachting of indruk wekt, dat u wel meer bevoegdheden heeft met betrekking tot het gehuurde.
 • U informeert ons direct als er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of een gegronde vrees hiervoor bestaat. Met beslaglegging bedoelen we ook fiscaal bodembeslag. U informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde ons eigendom is.
 • Als u zich het gehuurde op enige wijze toe-eigent, is sprake van verduistering en doen wij aangifte bij de bevoegde instantie(s).

Gebruik - onderhoud - herstel

 • U zorgt ervoor dat:
  • u het gehuurde gebruikt conform het doel waarvoor het gefabriceerd/bedoeld is;
  • u het gehuurde conform onze instructies, gebruiksaanwijzingen, behandelingsvoorschriften, bijbehorende handleidingen e.d. gebruikt;
  • het gehuurde tijdens de huurperiode in goede staat blijft. U bent aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade aan het gehuurde en meldt deze direct na ontstaan aan ons inclusief alle bijzonderheden. Is er sprake van storingen, defecten e.d. tijdens de huurperiode? Dan moet u deze ook direct aan ons melden. Herstel van schade, het vervangen van (kapotte) onderdelen, het verhelpen van storingen en/of andere (reparatie)werkzaamheden wordt door ons uitgevoerd – of na onze uitdrukkelijke toestemming – conform onze aanwijzingen;
  • u voor het gehuurde gedurende de huurperiode een veilige stallings- of opslagplaats beschikbaar heeft.
 • U bent verantwoordelijk voor alle schade die ontstaat door uw gebruik van het gehuurde, tenzij blijkt dat deze schade veroorzaakt is door gebreken in/aan het gehuurde in de zin van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid).
 • Tenzij wij u anders informeren, moet u het gehuurde zelf passend verzekeren voor verlies, diefstal en schade vanaf het moment dat het gehuurde ons terrein verlaat. Valt dit niet onder uw verzekering? Dan draagt u zelf de kosten in dergelijke situaties. Gaat het verhuurde verloren of raakt dit onherstelbaar beschadigd? Dan vergoedt u aan ons de actuele waarde van het gehuurde.
 • Is er sprake van schade, defecten e.d. aan het gehuurde die – naar ons oordeel – buiten uw schuld zijn ontstaan? Dan zorgen wij – naar onze keuze en kosteloos – voor herstel of voor vervanging van het gehuurde voor de resterende duur van de huurperiode.
 • Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen. De kosten van wijzigingen/aanpassingen zijn voor uw rekening. Wij beslissen bij einde van de overeenkomst of u deze wijzigingen/aanpassingen moet verwijderen. Zo ja, dan brengt u het gehuurde op eigen kosten terug in de staat waarin u het gehuurde heeft ontvangen.
 • Wij mogen tijdens de huurperiode de staat van het gehuurde en de wijze waarop u het gehuurde gebruikt controleren. U verleent hieraan uw medewerking.

Retournering van het gehuurde

 • U zorgt dat u het gehuurde na afloop van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in de staat (en eventuele emballage) waarin het zich bij ontvangst bevond aan ons retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt inclusief alle bijbehorende onderdelen e.d. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van (onderdelen van) het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor uw rekening.
 • Als wij bij het aangaan van de huurovereenkomst nog geen concrete einddatum hebben afgesproken informeert u ons minimaal 2 werkdagen van tevoren wanneer u het gehuurde wilt retourneren of wij het gehuurde kunnen ophalen.
 • Wij controleren het gehuurde direct na retournering. U mag hierbij aanwezig zijn.
 • Als u het gehuurde – om welke reden dan ook – niet aan ons retourneert, bent u per direct in verzuim. De huurperiode wordt dan – zonder dat wij dit aan u hoeven te melden – telkens met een dag verlengd. De over de verlenging verschuldigde huurprijs is voor uw rekening evenals de schade die wij hierdoor lijden, bijvoorbeeld onze kosten voor het inhuren van vervangende zaken. Blijft retournering helemaal uit? Dan bent u aan ons ook de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst verschuldigd.

Klachten

 • Heeft u tijdens de huurperiode klachten over het gehuurde? Dan meldt u deze direct na ontdekking, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden – zoals schade die wij hierdoor lijden – zijn voor uw risico.
 • Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 • Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 • U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retournering noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 • Retournering vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 • Geen klachten zijn mogelijk over:
  • onvolkomenheden in/eigenschappen van het gehuurde die inherent zijn aan de aard van de materialen of onderdelen waaruit het gehuurde is vervaardigd;
  • in de branche geaccepteerde kleine afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten e.d.;
  • het gehuurde als u na ontvangst – al dan niet technische – wijzigingen heeft aangebracht of aanpassingen heeft gedaan op/aan het gehuurde. Dit geldt ongeacht of wij u toestemming hebben gegeven voor deze wijzigingen/aanpassingen.
 • Bij een terechte klacht hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van het gehuurde dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen huurprijs. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel (artikel 14).
 • Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van het gehuurde, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen huurprijs vragen.

Garanties

 • Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het gehuurde, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 • Geeft de fabrikant/leverancier voor het gehuurde een garantie (bijvoorbeeld voor capaciteiten, functionaliteiten e.d.)? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 • Wilt u het gehuurde gebruiken voor een ander doel of op een andere wijze dan het gebruikelijke doel/de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat het gehuurde hiervoor geschikt is als wij dat schriftelijk aan u bevestigen. Pas na deze schriftelijke bevestiging mag u het gehuurde op de door u aangegeven wijze gebruiken.

Aansprakelijkheid

 • Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 • Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 • Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs.
 • Bij een huurperiode langer dan 3 maanden is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde huurprijs als onze verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder onze verzekering valt.
 • Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 • In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 • Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op toepasselijke garanties – als de schade ontstaat door:
  • uw ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het gehuurde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, bedienings- of gebruiksaanwijzingen, handleidingen, behandelingsvoorschriften e.d.;
  • uw ondeskundige bewaring (opslag of stalling) van het gehuurde;
  • fouten in of onvolledigheid van de door/namens u aan ons gegeven informatie;
  • of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  • of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/aanpassingen aan het gehuurde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 • In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Betaling

 • Wij mogen altijd – naast een eventuele waarborgsom – een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 • Betaling vindt contant bij aflevering/ophalen van het gehuurde plaats. Komen wij met u betaling na ontvangst van een (periodieke) factuur overeen? Dan moet u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen, tenzij wij anders overeenkomen. Daarbij staat de juistheid van de factuur vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 • Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 • Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 • Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van
 • Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  • 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
 • Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 • Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 • Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 • U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Faillissement - beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 • Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 • U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

 • Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 • In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  • oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  • verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  • bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  • door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en afleverproblemen;
  • het verloren gaan of beschadigd/defect raken van te huren zaken op een zodanig tijdstip dat wij deze in redelijkheid niet kunnen hebben vervangen/hersteld bij aanvang van de huurperiode.
 • Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 • Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van het al uitgevoerde deel.

Annulering - opschorting

 • Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
  • alle gemaakte kosten;
  • onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
 • Afhankelijk van al verrichte uitvoeringshandelingen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen (resterende) huurprijs.
 • U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 • Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen (waaronder de waarborgsom) en uw eventuele tegenvorderingen.
 • Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle gemaakte kosten per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 • Kosten die wij maken voor het hervatten van de uitvoering zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

Toepasselijk recht - bevoegde rechter

 • Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 • Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding over uw keuze.
 • Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

Datum: 3 juni 2021

De Nieuwe Vaart 38, 1401 GS, Bussum

035 694 8724

KVK 32034959

BTW NL8117.81.392.B01

Storing: 035 207 1047

Openingstijden

Maandag: 07:00-17:00
Dinsdag:  07:00-17:00
Woensdag:  07:00-17:00
Donderdag:  07:00-17:00
Vrijdag:  07:00-17:00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Tijdens feestdagen en zomervakanties kunnen onze tijden verschillen. U kunt onze aangepaste tijden boven onze start pagina vinden.

Belangerijk

Alle prijzen zijn bij ons exclusief 21% BTW

Iets willen huren? kom dan langs bij onze winkel of neem telefonisch contact op.

Add to cart